კვლევები

ინსტიტუტის სამეცნიერო თემატიკა ძირითადად სრულდება საერთაშორისო თანამშრომლობათა ფარ­გლებში. ინსტიტუტში კვლევები მიმდინარეობს სამი მიმართულებით:

ინსტიტუტი წარმატებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსებში. უკანასკნელი ხუთი წლის მანძილზე ინსტი­ტუტში წარმატებით შესრულდა 4 საერთაშორისო და 8 ეროვნული გრანტი. ამჟამად ინსტიტუტში სრულდება შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინასებული 4 პროექტი.