განათლება

ამჟამად ინსტიტუტი ჩართულია ფიზიკის მიმართულების სამაგისტო პროგრამაში "ფუნდამენტური ფიზიკა", მოდული "ატომის ფიზიკა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა."

ამის გარდა ინსტიტუტში სრულდება 2 სადოქტორო პროგრამა:

ინსტიტუტის ბაზაზე ფუნქციონირებს 2 სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია:

ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთის რეკომენდირებულია შემდეგი სახლემძღვანელოები:

არაფიზიკური ფაკულტეტებისათვის მუშავდება ლექციების კურსი ზოგად ფიიზიკაში და ელენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში (ექსპერიმენტი). ამ ეტაპზე მზადაა შემდეგი ნაწილები:

ლექცითა კურსის ავტორია ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ჯემალ ხუბუა.